Seniordiakonenes hverdag

Lillian Dombestein ble ansatt som diakon for seniorer i Nordberg menighet fra 1.februar 2019. Gudrun Aas Homstvedt ble ansatt diakon for seniorer med halv stilling i Nordberg og halv stilling i Maridalen fra 1.juli 2020. Maridalen fikk dermed sin første diakon! Mye tid har blitt brukt på å bli kjent og lære de to menighetene å kjenne. 

Det var dog ikke så lenge vi rakk å arbeide før korona-pandemien traff oss og endret alles hverdag. Arbeidet vårt nå er fortsatt sterkt preget av den. 

Som diakoner i Den norske kirke arbeider vi i tråd med diakoniens teologiske grunnlag definert gjennom fire søyler: Det handler om å vise nestekjærlighet, skape inkluderende fellesskap, verne om skaperverket og kjempe for rettferdighet. Menighetene våre har et felles diakoniutvalg (DU). I DU tenker og planlegger vi aktivitetene våre, og det er DU som formelt sett lager menighetenes diakoniplaner som så blir sendt til Menighetsrådet for godkjenning. 

Nordberg er en stor og aktiv menighet med godt oppmøte på gudstjenestene og mange engasjerte frivillige. Som diakoner er vi delaktige på forskjellige oppgaver i en gudstjeneste hver måned. Vi synes det er viktig, all diakoni har sitt utspring i gudstjenesten. Der blir vi synlige for mange. Vi deltar på kirkekaffen som frivillige steller i stand. Det er et viktig sted for å bli kjent med folk i menigheten. 

Lunsj og fellesskap
Tirsdagslunsj i kirkestua er populært for menighetens seniorer, mellom 40 og 60 gjester hver gang. Der er vi begge til stede sammen med frivillige som bidrar hver gang både med å forberede maten og servere ved bordene. I tillegg til smurte snitter er nystekte vafler veldig populært. Menigheten har flere frivillige som holder foredrag, leser dikt eller synger, akkompagnert av menighetens organist som deltar hver uke om han kan. Midler fra seniorstiftelsen gjør det også mulig å bruke eksterne sangere og musikanter eller foredragsholdere.  Vi er opptatt av å se og ta imot alle som kommer til kirkestua på en god måte. Ingen skal sitte alene ved et bord. Tirsdagslunsjene er også et fint utgangspunkt for å informere om andre tilbud til seniorer samt å kunne fange opp behov for mer støtte i livet. Sommeren 2020 arrangerte vi også to dagsturer for seniorene. Det var populært!

Sommertur 2020 til Finnerud gård
Sommertur 2020 – Bogstad gård

Etter en periode med full nedstenging av samfunnet våren 2020, kunne vi åpne opp for enkel servering rett over pinse. Ispinner, snitter og nystekte vafler servert ved bordene ble løsningen. Etter sommerferien startet vi opp igjen tilbudet. Fra november ble samfunnet igjen nedstengt og vi har siden vært til stede på åpen kirke/kirkestue på tirsdager. Det er alltid noen som kommer innom med behov for å prate litt, eller sitte i stillhet og lytte til organisten som spiller – selv om vi ikke får servere noe.

Etter hvert som man blir kjent er samtaler og hjemmebesøk en større og viktig del av arbeidet. Noen ber om å få sognebud – nattverd i hjemmet. Andre vil prate. 

Tjeneste på sykehjem
Nordberghjemmet ligger et lite steinkast fra Nordberg kirke. Diakon Lillian holder gudstjenester der annenhver onsdag i turnus med sokneprestene i Nordberg og Maridalen. Det er viktig å ha god tid både før og etter gudstjenesten. Mange har behov for en hånd å holde i og en prat. 
 I korona-tiden har vi holdt flere gudstjenester på tunet utenfor med beboerne sittende på balkongene. Noen digitale gudstjenester har vi også laget. I tillegg til organisten er det fint å ha med en sanger hver gang. Midler fra Seniorstiftelsen muliggjør dette. 

Alternativ gudstjeneste på Nordberghjemmet – påsken 2021
De som arrangerte den alternative gudstjeneste på Nordberghjemmet påsken 2021

Annenhver torsdag har vi hatt Unge møter eldre på Nordberghjemmet. Da kommer ungdommer fra Nordberg skole for å være sammen med beboerne; steke vafler, prate, spille spill og mye annet. Noen ganger når været tillater det, inviterer vi beboerne med ut på tur. Lillian organiserer prosjektet og holder i kontakten med skolen og elevene samt aktivitetsleder på Nordberghjemmet. 

Unge møter eldre på Nordberghjemmet – berikende for alle

Ut av dette prosjektet har vi også gjennomført et bokprosjekt i samarbeid med Nordberg skole. Elever, to og to, fra valgfaget «Innsats for andre» fikk tildelt hver sin senior fra Nordberghjemmet eller Sogn frivilligsentral som de skrev om og samlet bilder fra. Det resulterte i åtte fine fotobøker som ble delt ut på lanseringsfest på Nordberghjemmet. Da kom også lokalavisa Nordre Aker budstikke på besøk. Det var utrolig spennende å jobbe med et prosjekt som inkluderte flere instanser i lokalsamfunnet. Det beste av alt er at det har ført til varig kontakt mellom seniorer og ungdommer og deres familier.

Det ble en spennende bok!

Sorgarbeid
Det er viktig å møte mennesker i sorg på en god måte. De fleste har begravelser/bisettelser i kirkelig regi. Det skjer mye rundt dødsfallet. Senere kommer den ensomme sorgen.  Sorggrupper er et arbeid som foregår på tvers av menighetene i Vestre Aker prosti. Vi har i flere år hatt to sorggrupper for enker og enkemenn for å hjelpe og støtte dem videre etter tapet av en kjær livspartner. Diakonene markedsfører tilbudet i forbindelse med Allehelgen og minnegudstjenester i november. Med oss har vi frivillige som brenner for sorgarbeid. 

Styrearbeid
Lillian har gått inn i styret for Sogn frivilligsentral som også ligget er lite steinkast fra Nordberg kirke. Menigheten bidro til å starte sentralen i 1993 og gir den fortsatt årlig støtte. Her drives et svært godt og viktig diakonalt arbeid. Det er mange seniorer som har Sogn frivilligsentral som fast base hvor de spiser lunsj sammen med andre to til tre ganger i uken. Mange av dem går sjelden i kirken. Da må kirken gå til dem! Det har også ført til at flere seniorer har blitt gjester på menighetens tirsdagslunsjer. 

Diakoni i Dalen
Maridalen er en mindre menighet plassert i to bygder i dalen; Maridalen og Sørbråten. Gudrun deltar med oppgaver på en gudstjeneste i måneden. Hun har også blitt kjent med folk gjennom de ukentlige treffene på Marka mobile eldresenter. Det har gitt en flott mulighet til å lære om livet i Maridalen og Sørbråten før og nå, og det er en fin måte å bli kjent med seniorer fra begge bygdene. Og med «besøk inne på tunet» for å bli bedre kjent med seniorer. Det har ført til mange hyggelige samtaler.

Åpen kirke er det hver onsdag og Gudrun er der sammen med sokneprest Ketil Rosnes. Det er alltid noen som kommer innom for en prat eller å sitte i stillhet i kirken. 

Det er et ønske om å gi et bredere kulturtilbud til seniorer i Maridalen. Dette har blant annet blitt gjort gjennom konserter for seniorer i kirken. Til konsertene som er åpne for alle er det naturlig at deltakerne på Skjerven gård og Marka mobile eldresenter inviteres. Vi håper å kunne ha flere konserter fra høsten 2021.»

Hvor går veien nå?
Det bor mange seniorer i menighetene våre. De som kommer til oss og som melder sine behov, er det mulig å gjøre noe for. Fellesskapet inkluderer og støtter. Våre diakonale møtesteder er lavterskel-tilbud. Men hva med alle de som ikke kommer? Selvsagt er det seniorer som ikke ønsker å være del av kirkens fellesskap, men vi tror det er mange i lokalmiljøene som er ensomme og til dels isolerte og som kan ha glede av kontakt. Vi håper derfor å kunne komme i gang med besøkstjeneste i samarbeid med Høgskolen VID (tidligere Diakonhjemmets høgskole) og studenter derfra. Gjennom støtte fra Stiftelsen har vi fått midler til å gå med blomsterhilsen jubilanter som fyller 90, 95 og 100 år. Vi håper det kan være en inngangsport til kontakt med flere. For å få til en god besøkstjeneste er det viktig også å samarbeide med hjemmetjenesten, både kommunens og Nordberghjemmets Omsorg+. 

Menighetene våre ønsker å være «grønne» kirker. Den ene av diakoniens søyler er jo også som nevnt vern om skaperverket. Begge diakonene er med på loppemarked og julemarked som også handler om brukthandel. Her er mange seniorer engasjert, og det er en fin arena for å bli kjent med mennesker. Men kan vi gjøre noe mer? Flere seniorer er gode syersker. De var unge i en tid da man måtte reparere tøy. I dag er det stor interesse blant ungdom for å lære å sy. Prosjektet kan markedsføres inn mot Kringsjå studenthjem og Sogn studentby som ligger i menigheten. Drømmen er å komme i gang med «kurskvelder» der eldre kan lære bort til yngre. Her kan vi også bygge fellesskap på tvers av generasjoner. Det ville være fint om et slikt prosjekt også kan gi ringvirkninger. 

Og hva med å reparere sykler? Vi ønsker å komme i kontakt med flere menn, seniorer, som kan tenke seg å bidra på et slikt verksted. Diakonien kan fort bli «feminin». Det er en drøm å utvide grenser og rammer slik at enda flere kan føle seg hjemme og føle seg nyttige. 

Tekst: Lillian Dombestein og Gudrun Aas Homstvedt