Søke støtte

Formål

Stiftelsens formål er å støtte tiltak og utvikling av Nordberg menighets arbeid for seniorer.

Hva skal midlene brukes til?
Midlene skal brukes til tiltak/prosjekter innenfor menighetene i Nordberg og Maridalen. Tiltakene/ prosjektene skal fremme diakonalt arbeid blant seniorer (62+) i Nordberg menighet ved hjelp av menighetens ansatte og frivillige medarbeidere, samarbeid med foreninger, myndigheter, foretak, organisasjoner og institusjoner.

Det er anledning til å søke tilsagn om midler for inntil fire år av gangen.

Kan andre enn Nordberg menighet søke om penger?
Foreninger, myndigheter, foretak, organisasjoner, institusjoner og frivillige kan søke om penger, men tiltakene/prosjektene må være i samarbeid med Nordberg menighet.

Søknad
Søknadsskjema fra Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni skal benyttes. Søknadsskjema kan lastes ned ved å

Søknadsfrist er 1. mars

Søknaden sendes som e-post til: post@stiftelsennordbergseniordiakoni.no

Innkomne søknader blir oversendt Nordberg menighetsråd for utalelse og egen prioritering. Deretter blir søknadene endelig behandlet i stiftelsens styre.

Søkere får beskjed om resultatet av behandlingen medio april.

Stiftelsen prioriterer tiltak/prosjekter som har fokus på å redusere ensomhet hos eldre: Utvikling av ulike former for besøkstjenester/kontakttjenester/møteplasser – for å øke livskvalitet, trygghet, sosial kontakt og trivsel.

Rapport
Ved periodens slutt skal søker levere rapport med regnskap for hvert tiltak/prosjekt som har mottatt støtte. Dersom midler tildeles for flere år, skal det skrives en årlig rapport.

Rapporten skal følge en mal som er utarbeidet til dette. Malen finner du ved å

Ytterligere opplysninger og kan fås hos styrets leder Pål Arne Jenum, post@stiftelsennordbergseniordiakoni.no eller tlf. 907 65 490